Skip to Content

Nyhetsbrev nr 3, september

Hej alla Lions i distrikt 101 SM!

Distriktsmöte

Välkomna till distriktsmöte i Lessebo lördagen den 24 september 2005!

Varje klubb, som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter, har rätt till representation vid distrikts-mötet. De representanter, som utsetts till klubbens delegater, har rösträtt. Klubben har rätt till en delegat för varje helt tiotal medlemmar i klubben (den 1 augusti), vilka varit medlemmar minst ett år och en dag, samt ytterligare en delegat om det överskjutande antalet medlemmar är minst fem.

Jag förutsätter att alla klubbar blir representerade vid distriktsmötet! Välkomna!

Medlemsregister och internet

Vid distriktsmötet kommer distriktets IT-ansvarige Jan-Erik Thoft att informera om det nya medlemsregistret och om internet. Det är angeläget att klubbarnas IT-anvariga och sekreterare deltar i denna information.

Handböcker

De handböcker, som klubbarna beställt kommer att delas ut vid distriktsmötet. Distriktskassören kommer att dela ut fakturor på handböckerna samt information om inbetalning av insamlingar och avgifter vid distriktsmötet.

Varumärkeskampanjen

Riksmötet i Halmstad beslutade att vi skall genomföra en Varumärkeskampanj. Jag har bett VDG Johnny Orthagen att vara distriktets koordinator. VDG Johnny och ZO Mats Danielsson, LC Eksjö, kommer att delta i en utbildning i början av oktober och därefter föra utbildningen vidare till klubbarna tillsammans med respektive ZO. Även PR/Info kommer att stötta med informations-material. Multipeldistriktets annonseringsgrupp planerar att annonsera efter Trettondehelgen 2006.

Tidningen The Lions kommer att göra ett extranummer med information om Lions. För att finansiera denna informationstidning skall varje distrikt försöka sälja annonser till ett värde av

6 000 kronor. Klubbarna kan använda tidningen i Varumärkeskampanjen och dela ut den till allmänheten. För att Varumärkeskampanjen skall lyckas måste klubbarna ordna aktiviteter på hemmaplan och se till att Lions uppmärksammas i lokala tidningar och radio!

50-öringen

50-öringen i silver upphör att vara giltigt betalningsmedel den 31 december 2005. Vid riksmötet i Halmstad föreslogs att Lions gör en insamling av dessa 50-öringar. Lions i Sverige har nu träffat en överenskommelse med Svensk Kassaservice AB om att klubbarna kan lämna in 50-öringar till och med den 28 april 2006. Myntpåsar kommer att distribueras ut till klubbarna och påsarna kan sedan lämnas till något av Svensk Kassatjänsts serviceställen. Kassatjänst kommer att ta ut en uppräkningsavgift (troligen 1 %). Överskottet på insamlingsaktiviteten skall tillfalla Sight First.

Jag föreslår därför att klubbarna ordnar insamling av 50-öringarna under hösten och i samband med Varumärkeskampanjen.

Besök i klubbar

Under september månad kommer jag att besöka LC Vimmerby, LC Karlskrona/Jarramas,

LC Vimmerby/Linnea och LC Alvesta.

50-årsjubileum

LC Mönsterås chartrades den 1 september 1955 och fyller således 50 år.

Jag gratulerar LC Mönsterås till de 50 åren och önskar klubben all framgång under kommande år!

Motioner till Riksmötet
Motion till Riksmötet får endast väckas av en klubb. Motionen skall adresseras till guvernörsrådet och vara distriktsguvernören tillhanda senast den 31 oktober. Det är alltså genom motioner till Riksmötet, som klubbarna kan påverka lionrörelsen. Beslut fattas sedan i demokratisk ordning vid Riksmötet. Klubbarna bör alltså skriva motioner och därigenom var med och påverka Lions!

Liondagen 8 oktober

Lionrörelsen föddes år 1917 genom att Melwin Jones tillsammans med några likasinnade beslöt att bilda en organisation för att förbättra samhället och stödja de människor som lever där. Vid ett möte den 8 oktober antogs namnet Association of Lions Clubs, stadgar, arbetsordning och etik. Sedan dess firar Lions över hela världen den 8 oktober som Liondagen. Jag föreslår att klubbarna uppmärksammar Liondagen genom att ordna aktiviteter och skriva artiklar i tidningarna den dagen. Vi måste alla hjälpa åt att informera om vad Lions står för och vad vi gör!

Distriktsguvernör