Skip to Content

Nyhetsbrev nr 3 september

”Utmaning till förändring”

den internationella presidentens devis ”CHALLENGE TO CHANGE”

Det tar vi med oss i allt Lionsarbete under hösten.

Att se möjligheter, i stället för svårigheter,

att inte fastna i gamla mönster. Jag har nu haft förmånen att varit ute i alla 6 zoner och redogjort för detta i samband med presidieutbildningarna. Förra året var framgångsrikt. Nu gäller det att ytterligare förstärka det goda. Framförallt när det gäller rekrytering av nya medlemmar, Sight FirstII och Världens Barn. Tänk om vi kan säga, att även detta år!!!

Vi blev bästa distrikt i Sverige 2007-2008 när det gäller medlemsrekrytering?

Tänk på följande:

Ensam kan man göra lite, tillsammans kan vi göra mycket.

Klubbprotokoll

Göte och jag ber samtliga klubbar i distriktet att ha med en punkt i protokollet som heter ”Medlemmar”. Det underlättar för oss att se vad som hänt på medlemssidan under månaden.

Melvin Jones

Jag vill gratulera följande Lions som av sina klubbar har tilldelats utmärkelsen Melvin Jones Fellowship. Ett stort Grattis till er alla.

Lena Gustafsson LC Aneby

Gunnar Nässil LC Aneby

Börje Carlsson LC Aneby

Medlemsplanering

Det börjar med intagning av nya medlemmar redan i juli. Jag vet också att många klubbar har flera nya medlemmar på väg att väljas in på september månadsmöte. Vår MO i distriktet Göte Larsson har gjort en planering av nya medlemmar under nästa år.

BERÄKNAD MEDLEMSTILLVÄXT UNDER juli – september 2007 - 2008

Kvartal
Medlemstillväxt (+) (-)

Juli – september 2007
10

Utfall den 31 augusti
-5

Detta ger då en nettoökning av 10 nya medlemmar under juli – september 2007-2008. Utfallet den 31 augusti är 4 nya medlemmar och tyvärr 9 medlemmar som lämnat våra klubbar. Det ger ett nettoresultat per den sista augusti på – 5 medlemmar. Detta innebär att vi måste ha en nettoökning under september med 15 medlemmar. Nu vet jag att det är många nya medlemmar på väg in på septembermötet. Så jag hoppas att vi då kan visa siffror enl. vår budget. Men det viktigaste. ”Att täppa till BAKDÖRREN”. Det är oerhört viktigt att satsa på medlemsvård så att inga medlemmar lämnar våra klubbar. Bra träffar med trevliga möten, aktiviteter, god mat, sång och musik. Ja, allt som kan göra att man på vägen hem kan tänka tillbaka på en trevlig kväll i glada vänners lag. Det gäller också att inte påtvinga medlemmar uppdrag som dom inte vill ha. Att faddrarna ser över sina medlemmar då och då. Klarar vi detta Ja då kommer vi att klara vår (Götes) målsättning under 2007-2008. Världspresident Mahendra Amarasuriyas målsättning är 20 000 nya medlemmar eller 1,9 % i Sverige. Det skulle i vårt fall bli en ökning på 25 medlemmar i 101SM. Låt oss se till att vi får gratulera Göte till uppnådd målsättning när året är slut. Det klarar vi, när alla hjälps åt att uppfylla målsättningen.

För att logga in på Lions.se medlemsregister så skall du skriva med gemena (små) bokstäver; användare:101sm Lösen: sören utan punkt och utan mellanslag.

Nya medlemmar till 101SM

Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2007-2008

-5

20070831, 1 332 medlemmar

Det är glädjande att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet:

Augusti: Margareta Simander LC Ronneby

Stig Simander LC Ronneby

LEO-klubbar

Min målsättning är att vi skall bilda en ny LEO-klubb i distriktet. Jag ber att Ni som har intresse av LEO anmäler det till mig. Vi kommer sedan från 101SM att ge, all tänkbar hjälp till den klubb som antar utmaningen. Hjälpen kommer från distriktets enda LEO-klubb i Sölvesborg där både president och vice president och deras mentor Pelle Ekdahl lovat att hjälpa till. Vi har också tillgång till vår GRO, Kenneth Persson, som under åren arbetat mycket med LEO-klubbar. Glädjande är att se att vår enda LEO-klubb i Sölvesborg fortsätter att utvecklas och mår utmärkt. Den har nu har ca 15 medlemmar varav 6 är pojkar.

Världens Barn

Peter Hjukström, projektledare för Världens Barn/Radiohjälpen kommer i år att besöka vårt distriktsmöte i Vimmerby den 15 september. Där har vi alla möjligheter att få en fullständig information om Världens Barn och även att ställa frågor till honom. Vi räknar med att Lions del av insamlingsresultatet i år kommer att uppgå till ca. 1,8 miljoner kronor netto. Dessa pengar kommer att gå till Morogoro i Tanzania. Ett projekt mot ögonsjukdomen trakom som slår hårt mot barn, kan hejdas med antibiotika eller botas genom en enkel operation. Torgny Rönnestad är distriktsansvarig för denna viktiga aktivitet under året. Han har gjort en planering och verksamhetsplan för året som han kommer att presentera längre fram. Beställ hem och sälj boken ”Noveller för Världens Barn” Pris 145:- inkl. moms och frakt. Boken är ett kvitto på att du vill hjälpa och innehåller ett antal av Världens bäst noveller. OBS. att pengarna räknas in i insamlingsbeloppet.

Sight First II.

Nu går vi in på sista året i denna aktivitet och insamlingen fortsätter under året.

Internationella Presidenten har höjt ”ribban” till 200 miljoner US dollar, i kr 1,4 miljarder. Insamlingen fortsätter att stiga. Vår Sight Firsth II samordnare Bo Håkansson kommer att presentera nya färska siffror på Distriktsmötet den 15 september.

Bring Quality to Life

Jordbävningen i Peru är en stor katastrof . Men det känns bra att Lions kan vara med och lindra verkningarna av katastrofen. Redan måndagen den 20 augusti lyfte ett plan med 90 tält från Lions i regi av Svenska Räddningsverket samt 2 hjälparbetare från Räddningsverket, från Göteborg (Säve flygplats) med destination Pisco, Peru. Samma dag på morgonen flög lionsmedlemmen Sema Panboon från Skellefteå, från Arlanda till Lima, Peru, för att vara på plats och på uppdrag för jordbävningsdrabbade som saknar tak över huvudet.

Svenska Räddningsverket

Vill ha fler hjälparbetare som kan ställa upp, gärna kvinnor. Grundkraven för att bli antagen till utbildningen steg 1 som tar 10-14 dagar är:

Lions eller Leo i åldrarna 25-60 år. God hälsa.

Man skall kunna åka med kort varsel. Måste inom 4 timmar kunna svara om man kan åka. Från det man tackat ja sker avresa inom 48 timmar. Man måste ha ett avtal med sin arbetsgivare att man kan vara borta i en till två veckor. SRV står för alla kostnader och man får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Man är anställd av SRV under uppdraget och SRV står för nödvändiga försäkringar.

IT

Jag ber alla om hjälp att hitta en IT-medhjälpare till Jan-Erik Thoft. Vi söker alltså en Bitr. IT.

Ber alla registeransvariga om följande:

som ligger efter att registrera M-rapporterna tom augusti.

Viktigt med uppdatering av e-postadresser och tel.nr.

M-rapporten skall skickas senast 14 dagar i påföljande månad,

samma sak gäller protokollen.

Tack för hjälpen.

Motioner till Riksmötet

Sista dag för insändande av motioner till Riksmötet är den 31 oktober. Motionerna insändes till DG.

Insight First

Bifogar en artikel om Insight First som är ett miljöprogram för MD-101.

Guy Heyden vill gärna komma i kontakt med Lionsklubbar i landet. Kostnad är 1200:-/timme exkl. moms plus resa. En introduktionsföreläsning pågår i 2 timmar och då kan flera klubbar samverka. Mer information kommer vi guvernörer att diskutera på nästa GRO-sammanträde: Hur vi går vidare för programmet handlar helt hållet om vår miljö. Det här kan vara en möjlighet att nå unga människor och även som lions delta i samhällsdebatten.

Kommande möten

Nästa stora händelse i vår Lionsfamilj 101SM är distriktsmötet/KickOff i Vimmerby, lördagen den 15 september. Gunnar Legnegård och hans klubb hälsar alla välkomna till Astrid Lindgrens stad Vimmerby.

Nu är det min förhoppning att alla är laddade och taggade för att genomföra ett framgångsrikt och givande Lions år 2007-2008.

Med gemensamma krafter kommer vi att lyckas att förstärka framgångarna från förra verksamhetsåret.

Sören Fohlström

Distriktsguvernör 2007-2008

Sören Fohlström

Mysslevägen 11

374 53 Asarum

0454-329213 0733 838350

epost fohlstrom@telia.com

Lions Clubs International.

Distrikt 101 SM

Distriktsmöte i Vimmerby 2007-09-15.

Föredragningslista:

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd

Val av ordförande

Val av sekreterare

Val av justerare

Ärende till punkten övriga frågor

Fastställande av föredragningslista.

Verksamhetsberättelse 2006 – 2007

Bokslut 2006 – 2007

Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet

Distriktsguvernörens målsättning

Zonordförandenas målsättningar

Målsättning för distriktets fasta kommittéer:

a.
Kommittén för Framtid, Utbildning och Utveckling

b.
Kommittén för Hjälpverksamhet

c.
Kommittén för Barn- och Ungdomsverksamhet

d.
Kommittén för IT

e.
PR-info

f.
Världens Barn

g.
Sight First II

14.
Kongresslotteri – Bangkok

15.
Övriga frågor:

a./
b./
c./

d./
e./
f./

16.
Nästa Distriktsmöte

17.
Mötets avslutning

Sören Fohlström

Distriktsguvernör

Insight First är ett MD 101-program, som lanseras i Sverige 2007 och som vill hjälpa människor att ta större egenansvar för sin närmiljö och hälsa i de växande miljöhotens tidevarv. Programmet bygger på åtskilliga års tvärvetenskaplig forskning och utbildning om människans villkor i en föränderlig miljö vid Göteborgs universitet, i samarbete med UNESCO i Paris.. Dess unika design möjliggör en uppföljande diskussioner mellan kursgivare och kursdeltagare via e-post.

Insight First innehåller fem olika teman (om ca 2 timmar vardera), som landets Lions-klubbar kan erbjuda sina egna medlemmar och deras familjer som en ”internutbildning” (ev. studiecirklar) för att hjälpa dem att fullgöra sina humanitära insatser i en allt snabbare föränderlig levnadsmiljö – såväl lokalt som globalt. Klubbarna kan också erbjuda hela (eller delar av) programmet åt studerande i regionala gymnasieskolor.

Utbildningsprogrammet består av följande teman:

1. Att leva och må bra i en föränderlig värld

– om samspelet mellan människa och natur samt om effekter av lokala och globala miljöhot på individens allmänna välbefinnande (humanekologi).

2. Ung eller gammal på äldre da´r - det kan bestämmas redan före 25 års ålder

– om människans friska åldrande och effekter av fysiska, psykiska, sociala och kulturella miljöförändringar (inkl. livsstilar) på biologiska åldersfenomen (gerontologi).

3. Vad utbrändhet är och inte är

– om utmattningsdepressioner som effekter av bl.a. en förändrad levnadsmiljö hemma och på jobbet samt hur ohälsoproblemen kan förebyggas (arbetsvetenskap).

4. Universums märkligaste molekyl och mänsklighetens största ödesfråga

– om miljöeffekter på vattnet, förutsättningen för mänskligt liv och fredlig samexistens på jorden (miljövetenskap och framtidsfilosofi).

5. Munnen som hälsans spegel

– om hur variationer i människokroppens inre miljö kan avspegla sig i munslemhinnorna och underlätta en individuell hälsoövervakning (oral medicin)

Sammanfattningsvis vill Insight First förebygga ofärd och nöd via nya insikter som ger helhetssyn på människans villkor och som kan värna människors livskvalitet – trots miljöhot av olika slag (www.lionet.se och www.biologik.se)

Kursgivare är Guy Heyden, UNESCO/Cousteau-professor i hälsoorienterad humanekologi och framtidsfilosofi vid Göteborgs universitet och Lion-medlem (guy@heyden.se).