Skip to Content

Nyhetsbrev nr 2, augusti

Hej alla lionsvänner i distrikt 101 SM!

Sommaren börjar dra sig mot slut. Intrycken från densamma är förmodligen blandade, men någon sa att detta har varit en typisk svensk sommar. Men hav tröst, ingenting går väl upp mot en vacker sensommar och förhöst! Och det är så klart en sådan period vi har framför oss…..

Men om vi kopplar till lionsverksamheten är det obönhörligen så, att nu är det dags att börja konkretisera de planer och funderingar vi haft på hur det kommande lionsåret skall bli det bästa och mest framgångsrika som vi någonsin varit med om. Inom kort är det dags för styrelsemöten, månadsmöten, distriktssamlingar o.s.v. Det är då det är tid för att lansera nytänkandet, de nya greppen och hur vi kan gå i lite andra spår än de traditionella.

Every days heroes

Jag återkommer till det uttryck som årets internationelle president Al Brandel myntat.

Genom insatser, ofta på lokalt plan, kan vi uträtta mirakel för den lilla människan, som av någon orsak hamnat i en situation som vederbörande inte kan hantera. När ingen annan hjälper skall Lions kunna hjälpa!

Dessutom är det så att insatser av det slaget många gånger skapar en uppmärksamhet och bidrar till en good-will för lionrörelsen som är mycket värdefull. Kanske det också finns människor i vår närhet som tänker som så:

”Fantastiskt vad Lions ställer upp och uträttar, där skulle jag vilja vara med!”

Medlemsutveckling

Apropå denna ständigt återkommande fråga så tror jag inte att det svåraste är att rekrytera nya medlemmar, utan vad det handlar om är att behålla desamma.

Jag tror det är möjligt att varje klubb i distriktet kan rekrytera tre nya med-lemmar. Sedan är det frågan om hur vi många ”släpper ifrån oss”. Statistiken är nedslående och den utvecklingen måste vi bryta. I mina tankar finns en målsättning att vi skall öka med minst 30 medlemmar, netto, under detta året, helst mera naturligtvis. Men allt beror på hur vi kan ”stänga till bakdörren”.

Vi börjar inte bra tyvärr. Enligt lion Göte, vår MO, är dagsläget – 4.

Guvernörsråd

Kommande helg, 16 - 17 aug., är det guvernörsrådssammanträde i Skara. Traditionen bjuder att den internationelle presidenten närvarar vid detta möte, så även i år. Många intressanta och viktiga frågor kommer upp på detta möte.

Titta gärna på föredragningslistan som finns på lions hemsida (inloggning:

(101sm, lars-erik). Hör sedan gärna av dig om du vill dryfta någon fråga.

Hos IP skall vi göra en framstöt om tvååriga mandatperioder inom Lions enligt riksmötets beslut.

Ett uppdrag enligt tidigare riksmötesbeslut skall slutredovisas: FUU:s förslag till klubbenkät. Något som så klart alla klubbar blir involverade i.

Betr. det nya guvernörsrådet beslutade detta redan vid sitt första möte att man kommer att lägga mycket stor vikt vid ekonomisk uppföljning och redovisning av de större projekten som Lions är engagerat i. Exempel på sådana aktuella projekt är: restaurangskola i Rumänien, tältprojektet, Världens Barn m.fl.

Distriktsråd

Verksamhetsårets första distriktsrådssammanträde äger rum i Nässjö lördagen den 30 augusti. Mötet föregås av en s.k. kick-off kvällen innan för distriktrådets medlemmar med partners.

Vid detta sammanträde kommer mycket tid ägnas åt planering för det kommande året.

Distriktsrådsmötena är öppna för alla medlemmar och jag skulle gärna se deltagande från andra än de som har direkta uppdrag för distriktet. Inte minst tror jag det är nyttigt för nya medlemmar att få en bild av hur lions fungerar och är organiserat utanför den egna klubben. Kom gärna tillbaka med anmälan till mig.

Distriktsmöte

LC Aneby hälsar oss välkomna till distriktsmöte i Aneby lördagen den 13 september. Kallelse kommer att utsändas inom kort. Avsikten är att vi den dagen bl.a. skall få information om nästa års stora begivenhet: Röda Fjädern 2009.

Jag har stora förhoppningar om att alla klubbar i distriktet är representerade i Aneby.

Presidieutbildningar

Lion Per-Erik och hans medarbetare har förtjänstfullt organiserat förestående presidieutbildningar. Slutet på augusti och de första dagarna i september är tid-punkten. Kallelse har gått ut till presidenterna. Jag ville enbart understryka att verkligen presidierna i sin helhet deltar vid dessa utbildningstillfällen, d.v.s. minst fyra från varje klubb, helst flera. Ledarutbildning är en grundbult i vår verksamhet.

Lions Quest – information

Lördagen den 6 september anordnas en informationsdag om Lions Quest.

Träffen äger rum i Växjö på S:t Sigfrids Folkhögskola. Av kunniga lärare från Lions Quest – organisationen kommer vi att få en komplett information om vad Lions Quest står för, hur utbildningen är upplagd, vad den omfattar och hur den kan finansieras. Målgrupp är lions-quest-ansvariga i samtliga klubbar. Inbjudan är på gång.

Världens Barn

I rask takt närmar vi oss tiden för höjdpunkten för årets Världen Barn – insamling: TV-galan den 10 – 11 oktober. Alla måste bidra till att vi uppnår minst fjolårets nivå. Lions andel av resultatet är ju som ni alla vet högre i år, 4%.

Lion Torgny återkommer vid distriktsmötet i Aneby.

Handboken

Den nya handboken 2008 – 2009 är under distribution. Avsikten är att handboken kommer att lämnas ut till alla klubbar vid DM i Aneby. Handboken finns redan nu tillgänglig på Lions hemsida (inloggning enligt ovan). Tyvärr har jag redan noterat att ”tryckfelsnisse” varit framme när det gäller några uppgifter om vårt distrikt.

Avslutning

Ja, alla lionsvänner, detta blev ett lite längre nyhetsbrev än vad jag tänkte mig när jag började skriva. Jag lovar att bli bättre till nästa gång. Bara ni lovar mig att se till att det blir:

En riktig rivstart på det nya lionsåret!

Med lionhälsningar

Lars-Erik Gustafsson

DG

PS Glöm inte att vi är ”every days heroes” DS