Skip to Content

Nyhetsbrev nr 8, Februari

Hej alla lionsvänner i distrikt 101 SM!

Inledning

Så har vi då avverkat en månad av det nya året. Det kan då konstateras att det nya börjat ungefär som det förra slutade. Jag tänker på det som vi hela tiden matas med när det gäller finanskris och lågkonjunktur och konsekvenser av detta med varsel och uppsägningar bland annat. Och egentligen har vi väl inte nått botten utan det måste bli värre innan det bättre.

Frågan infinner sig naturligtvis; när allt har vänt, vilken värld vi har då? Och vilken roll har Lions i den nya värld som stiger fram efter den mest omfattande lågkonjunkturen i mannaminne.

Kommer Lions roll och åtagande då vara annorlunda? Jag tror det. Därmed inte sagt att vår roll och vårt uppdrag kommer att vara sämre eller ha mindre betydelse. Men att det kommer att skilja sig mot dagens det är jag övertygad om. Problemet är bara att vi inte på något enda sätt kan förbereda oss för detta eftersom ingen vet hur världsordningen kommer att formera sig efter krisen.

Nordiska samarbetsrådet, NSR, möte i Oslo

Efter ovanstående lite filosofiska resonemang, tänkte jag rapportera från årets möte med NSR som avhölls i Norge för ett par veckor sedan. Under hand har jag upplevt en viss skepticism och ett nästintill ifrågasättande av NSR:s existens. Baserat på vad jag och vi övriga i guvernörsrådet fick vara med om i Oslo kan nog dessa farhågor undanröjas. Ett utmärkt arrangemang bjöd norr-männen oss på med mycket intressanta sessioner och seminarier. Mycket handlar naturligtvis om membership. D.v.s. hur vi skall dana vår verksamhet så att vi framstår som en attraktiv och modern organisation för att möta förväntningar hos presumtiva medlemmar. Att eftersträva kvalitet i stället för kvantitet. Det är så lätt att drabbas av panik när medlemssiffrorna går ner och vi ger oss ut och mer eller mindre jagar nya medlemmar för att hålla uppe numerären. Att istället satsa på kvalitet och erbjuda ett meningsfullt och attraktivt utbud i vår verksamhet, kan vara vägen för att människor söker sig till vår organisation. Om detta diskuterade mycket på NSR-mötet.

En avgiftshöjning till NSR omintetgjordes av finländarna som röstade emot och därmed föll förslaget eftersom alla måste vara eniga vid dessa beslut. Från Sverige fick vi igenom ett uttalande att gemensamma projekt inom NSR:s mer skall präglas av hjälpinsatser som kännetecknar lionrörelsen och mindre åt att ”reparera gamla fallfärdiga hus i Baltikum” som någon uttryckte det.

Guvernörsrådsmöte

I samband med mötet i Oslo avhöll även vårt eget guvernörsråd ett kort sammanträde. Bl.a. meddelades att den segdragna historien om vilket IT-system vi skall använda oss av i framtiden, vårt eget svenska eller det amerikanska, kommer att avgöras vid rådets sammanträde i februari.

Då skall den utredning läggas fram som beställdes i augusti förra året. Personligen ser jag fram emot att kunna lägga detta ärende bakom oss. Jag gör det med goda förhoppningar om att beslutet blir sådant som vi kommer att bli tillfreds med. Men mycket kraft och energi har detta ärende tagit.

Distriktsråd

För en vecka sedan höll vi distriktrådsmöte i Nybro. Lion Per-Erik Arbin hade förberett alla praktiska arrangemang på ett utmärkt sätt. Tillslutningen till mötet var gott och nog märktes det under hel del av ärendelistans punkter att nu börjar vi närma oss ett nytt verksamhetsår, fastän det bara är januari. Hedersrådet var även kallat till möte och där kunde vi notera att några ”ärriga” kämpar var på plats.

Protokoll från mötet kommer att på sedvanligt sätt vara tillgängligt för alla som är intresserade.

Nedan skall jag kommentera några av de saker som var uppe.

Diabetesläger

Diabetesläger kommer att genomföras i år liksom tidigare. Tyvärr tvingas vi notera att alla klubbar i distriktet inte deltar i finansieringen av denna aktivitet. Naturligtvis är det så att kostnaderna stiger för varje år medan storleken på klubbarnas bidrag är densamma. En annan fråga som ofta dyker upp och som kan bidra till att klubbarnas engagemang för diabeteslägret minskat, är den ”anonymitet” som dessa läger fått. Hela lägret administreras och genomförs i regi av de berörda landstingen i Blekinge, Kalmar och Jönköping. Lions framstår numera enbart som finansiär. Här måste en ändring komma till stånd. Vår ungdomskommitté lovar att ta tag i detta.

Kanske det också är möjligt att vid vårt distriktsmöte i Kastlösa i april, vi kan få en förnyad uppdatering av hur dessa läger numera genomförs, hur ungdomar tas ut till lägren och hur Lions kommer in i sammanhanget. Läkare som är engagerade i diabetesläger skall ombedas komma till distriktsmötet.

Astma- allergiläger

Något astma- allergiläger kommer inte att genomföras i år. Då uppstår frågan: Vad händer med de pengar (2.000:-/klubb) som vissa klubbar inbetalat? I den delen säger distriktsrådet att de klubbar som vill ha tillbaka sina pengar meddelar DK Göran Pettersson detta. I övriga fall tillförs dessa medel diabeteslägret för en bättre finansiering härav eller förs de över till finansiering av ev. kommande astma- allergiläger.

Världens Barn

Förra årets upplaga av Världens barn är nu slutredovisat. Totalt samlade Sveriges Lions in över 6 milj. kronor varav drygt 1 milj. från vårt distrikt! Snyggt jobbat och med en uppslutning av samtliga klubbar!

Totalt sett blev väl 2008 års upplaga lite av en missräkning. Framförallt floppade TV-galan.

Nu drar 2009 års version Världens Barn i gång. Det tredje året med Lions medverkan och det sista i det avtal som finns tecknat med Världens Barn. Alltså måste under året beslut tas om fortsatt medverkan i detta projekt.

Röda Fjädern

Starten på årets stora aktivitet Röda Fjädern har gått lite trögt tycker jag. Detta är som bekant en mer renodlad lionsaktivitet som vi därmed kan sägas ha större ansvar för att lyckas med, än vad som kanske gäller för Världens Barn. Ett uttryck för den tröghet som jag noterar är, att mer än hälften av klubbarna i vårt distrikt inte i tid låtit rekvirera det kampanjmaterial som finns. Nu var kanske inte alla medvetna om att detta material var utan kostnad. D.v.s. även de pins som kan rekvireras utan krav på redovisning.

Nu tror jag att när väl den centrala Röda Fjädern-organisationen kommit igång, när vår egen RF-general Torgny Rönnestad fått ytterligare luft under vingarna och när våra klubbar med sina RF-

ansvariga börjat arbeta på ett sätt som särpräglar vår organisation, då kommer vi också att genomföra årets Röda Fjädern i triumf!

Även här finns avsikten att på vårt distriktsmöte få någon representant från den centrala projekt-organisationen att medverka med information om årets Röda Fjädern.

Massmedial uppmärksamhet

Multipeldistriktets hjälpkommitté har beslutat att av medel från katastrofberedskapen anslå 500.000 kronor till FN-organet UNHCR för hjälp till drabbade kvinnor och flickor i katastrofområdet i Kongo. Denna insats har uppmärksammats av massmedia som kanske noterats.

Lions forskningsfond, LFF

Vid distriktrådets sammanträde lämnar PDG Åke Hultkvist en fullödig redogörelse över forskningsfondens verksamhet. Engagemang i denna fråga anbefalles å det varmaste. Ett bidrag om 25.000 från en enskild klubb ger den klubben möjlighet att få ”utse sin egen stipendiat” i form av en ung forskare. Stipendiet är numera 30.000:- kronor. En gynnsam utveckling av fondens tillgångar har skett genom nya donationer.

Ungdomsläger

På sedvanligt sätt kommer ett antal ungdomar från vårt distrikt att delta i internationella ungdomsläger. Inte minst har LC Vetlanda visat framfötterna riktigt och skickar inte mindre än fyra ungdomar på sådana läger.

Rapporter från zonerna

Genomgående präglades zonernas rapportering av positivism och framtidstro. Ett utökat antal deltagande vid zonmötena är ytterligare uttryck för att något håller på att hända när det gäller zonernas ställning och roll. Tyvärr tvingas vi konstatera att problemet med att plocka fram nya BZO kvarstår. Jag tycker det är tråkigt att det skall vara på det sättet. Zon 1 utgör härvidlag det stora undantaget som visat prov på hur det kan gå till eller ska gå till när det krisar till sig.

Conventionlotteriet

Distriktsrådet beslutade att utsträcka tiden till att köpa andelar i conventionlotteriet. Dragning kommer att ske vid nästa distriktsråd den 14 mars. Så tag chansen att för en femtiolapp få åka med till Minneapolis och få uppleva något av det största man kan få vara med om som lion.

Nomineringar

Distriktvalnämndens ordförande, lion Sigvard Johansson, redogör för de nomineringar som skett till multipeldistriktet med betoning på de som nominerats med hemhörighet i vårt distrikt.

Betr. nomineringar till vårt eget distrikt gick tiden härför ut den 31 januari. Främst fokus finns naturligtvis på nomineringarna till de två vdg-uppdragen, 1:e vice resp 2:e vice.

I skrivande stund är det för mig känt att tre kandidater föreligger att utse till dessa två uppdrag:

Mats Danielsson, LC Eksjö, Per Nilsson, LC Sölvesborg och Torgny Rönnestad, LC Hultsfred.

Ytterligare kandidater kan ha kommit in i sista stund utan min vetskap.

Klubbarna kommer säkert att få presentationer sig tillsända från resp. kandidater samt kan också avvakta distriktsvalnämndens redovisning över nomineringssituationen inför distriktsmötet.

Meddela sedan gärna vilka kandidater ni vill stödja.

Distriktsmöte

ZO Jörgen Ohlsson rapporterar från pågående planering av årets distriktsmöte i Kastlösa på Öland den 18 april.

Kallelse/inbjudan kommer att gå ut under senare delen av februari. Invigning och parentation kommer att ske i kyrkan före lunch varefter själva distriktsmötet genomförs under efter-middagen. Utöver ovannämnda ev. programpunkter med extern medverkan (diabetesläger resp. Röda Fjädern) arbetar kommittén med att få någon lokal auktoritet med ” hög kändisgrad” att tala över aktuellt ämne.

Inkvarteringsfrågan är löst för de deltagare, som efter den genomförda banketten, önskar stanna kvar över natt, för att på söndagen njuta av den fantastiska ö som Öland utgör och som då tar emot oss i sin allra fagraste vårskrud.

Kommande aktiviteter i övrigt

Distriktrådesmöte den 14 mars i Växjö

RIKSMÖTE i Umeå den 21 – 22 maj

Distriktsmöte i Ronneby i september

+ alla jubiléer och andra festligheter som skall genomföras

Med andra ord: EN HÄRLIG LIONSVÅR står framför oss

Inför detta sänder jag mina innerliga lionshälsningar till er alla

Lars-Erik

dg