Skip to Content

Nyhetsbrev nr 9, Mars

Hej alla lionsvänner i hela vårt distrikt!

Har ni tänkt på en sak; jo, att vi måste ställa om alla timers som håller ordning på fönsterbelysningar och andra belysningar. Och varför det? Jo helt enkelt därför att det blivit ljusare ute både på morgon och kväll.

VÅREN ÄR HÄR!

Nåja, efter lite närmare eftertanke noterar jag att det fortfarande far stora snöflingor i luften och framförallt nätterna är ganska kalla. Men vi är på väg åt rätt håll!

Många festligheter förestår

Våren är de stora festernas årstid. Detta gäller även Lions. Jubiléerna duggar tätt. Lionsklubbarna Karlskrona-Jarramas, Högsby, Mariannelund och Virserum är några jag ser framför mig men det finns säkert ytterligare.

Och då har jag inte nämnt vårens stora tillställning: Årets Distriktsmöte i Kastlösa på Öland.

Naturligtvis är vi nyfikna på vad de tre ölandsklubbarna komponerat för program. Närmast ser vi fram mot inbjudan till årets distriktsmöte.

Röda Fjädern-generalen till Kastlösa

Genom idogt arbete av Torgny Rönnestad, vår kommittéordförande för Röda Fjädern, har det blivit möjligt att få RF-generalen, Bertil Ravnell till vårt distriktsmöte. Jag tror det är viktigt för aktivitetens skull att vi får tillfälle att träffa Lions främste företrädare för Röda Fjädern och få beskrivet statusen just nu, vad som kommer att hända och få möjlighet att ställa frågor. Säkert vill Bertil veta hur vi arbetar med Röda Fjädern i vårt distrikt.

Samarbete med Korpen

Liksom vid tidigare Röda Fjädern-aktiviteter kommer ett samarbete att genomföras med Korpen.

Den 6 juni är dagen för ett samarrangemang med Korpen då Lions får ett utsökt tillfälle att visa upp sig och därvid få en ytterligare möjlighet att samla in pengar till Röda Fjädern. Mera om detta senare.

Ytterligare nyheter

Ett nyhetsbrev skall ju, som namnet anger, innehålla nyheter, i detta fall för distriktets medlemmar. Problemet är då inte att hitta stoff för ett sådant nyhetsbrev utan snarare att begränsa det eller att sovra bland det som kan skrivas. Brevet får ju inte bli för långt utan att ni orkar läsa till slutet.

Vad jag tänkte skriva om nu är lite axplock från det senaste guvernörsrådsmötet som ägde rum förra helgen. Sedan lite inför vårt nästa distriktsråd och vårt distriktsmöte.

Guvernörsrådet

Guvernörsrådets sammanträde hade mycket ärenden som var inriktade på kommande riksmöte och verksamhetsår. En del ärenden hade starkt samband med vad vi i vårt distriktsråd och våra klubbar diskuterat på sistone:

Till riksmötet har lämnats 8 motioner. Däribland LC Sävsjös motion om att reglerna för uttag ur pengapåsen skulle omarbetas. GR anser att efter det beslut som togs av RM i Uppsala har uppnåtts den uppstramning som motion avser, varför densamma i detta skede föreslås bli avslagen,

En motion som i vissa delar tillstyrktes handlar om regler för resor avseende internationella presidenter m.fl. GR anser att vårt multipeldistrikt till Lions International skall framföra att det skall verkas för en förändring av nämnda regelverk så att exempelvis resor i 1:a klass eller business class inte medges.

Utredningar föreslås om att införa normer för hur Sveriges bästa lionklubb skall kunna koras resp om hur framtida riksmöten skall vara utformade.

Motioner om att multipeldistriktets möten alltid skall avhållas i Stockholm, global insats för fred i världen liksom slopandet av inträdesavgifter i Lions föreslås bli avslagna.

Efter genomförd utredning angående vilket datasystem som skall användas för vårt medlemsregister, det amerikanska eller vårt svenska, beslutar guvernörsrådet att det svenska systemet skall bibehållas och att närmast förestår en viss rekonstruktion av detta. En ny IT-grupp skall bildas via FUU.

Resultatet från den under hösten genomförda klubbenkäten finns sedan tidigare redovisad på Lions hemsida.

FUU har nu bearbetat svaren och kommer att till RM i Umeå lämna en redovisning. En fråga som råddes stor enighet bland svaren på enkäten var att införa tvååriga mandatperioder Lions.

Nu har internationella styrelsen redan i höstas påpekat att det inte är möjligt att ens på försök tillämpa tvååriga mandatperioder. Därför kommer detta ändras till att göra framställning om att kunna få välja om exempelvis en distriktsguvernör där detta är lämpligt och intresse finns. Vi får se vad som händer.

Som konsekvens av enkäten skall ett utbildningsråd på multipelnivå bildas enligt förslaget.

Frågan om bildande av en särskild styrelse för Lions måste utredas vidare. En styrelse finns redan i form av guvernörsrådet utan det skulle i så fall handla om ett ”tyngre” arbetsutskott.

Till riksvalnämnden har 45 klubbar lämnat förslag på kandidater till olika poster. Från vårt distrikt finns enligt riksvalnämnden förslag på att utse Willy Lindgren, LC Västervik, till förtroendevald revisor. Bengt Almkvist, LC Karlskrona är även under 2009 – 10 ordförande i hjälpkommittén.

Tre kandidater till posten VGRO kommande år föreligger: Sven-Arne Wennerberg, LC Huddinge, Lennart Ahrnlund, LC Örnsköldsvik och Ronny Quist, LC Trelleborg.

GRO nästa år föreslås bli Jan Lofjärd, LC Varberg

Nationella avgiften föreslås bli oförändrad 260:- kr, dock nu med tydlig markering av att familjerabatt ska tillämpas.

Arbetet med innevarande års upplaga av Världens Barn är ni full gång. Kampanjbudget finns upprättad och ambitionerna är höga trots det bakslag som kunde noteras förra året. Varje organisation har att definiera och beskriva ett profilprojekt. Har en organisation inget sådant profilprojekt går de insamlade medlen till gemensamma projekt. Lions fortsätter för sin del med profilprojekt till förmån för Tanzania. Lions representation i Världens Barn är densamma även för årets aktivitet.

Röda Fjädern – aktiviteten är i full gång på många håll i landet. Korpen vill samarbeta i lands-omfattande en aktivitet den 6 juni: ”Svenska Motionsdagen

Ja mycket mer finns att rapportera från guvernörsrådet. När det gäller ärenden som skall upp på riksmötet finns dessa med i riksmötestrycket och kan därifrån bli föremål för djupare studier.

I år förekommer riksmötestrycket enbart på Lions hemsida.

Distriktsrådet

För att då beskriva lite av vad som händer på distriktsnivå är det bara att konstatera att vi befinner i samma fas som multipeldistriktet. Den 14 mars är det distriktsrådssammanträde i Växjö. Många ärenden som kommer upp då är sådant som skall beredas till distriktsmötet

den 18 april i Kastlösa.

Ekonomi

Förslag till budget för kommande verksamhets skall behandlas. Vårt distrikts bokslut har under några års tid generat underskott. Detta föranleder en översyn av vår distriktsavgift. F.n. är den 80 kronor vilket jämförelsevis är en låg avgift. Inget distrikt har lägre avgift och flera har betydligt högre. Utöver det förhållandet att kostnaderna stiger kontinuerligt så kommer nu också effekter av familjerabatten. Vår DK analyserar nu det ekonomiska läget och kommer efter att ha korresponderat med vdg Gunnar och med undertecknad att redovisa ett förslag till budget.

Budgetförslaget innefattar då också de olika distriktsaktiviter för vilka skall rekommenderas bidrag till.

Val

Efter att haft denna fråga uppe i några tidigare nyhetsbrev vill jag återigen beskriva läget i denna så viktiga fråga. Det gör jag efter att stämt av nomineringsläget med valnämndens ordförande, lion Sigvard Johanson LC Alvesta.

Till uppdraget som DG föreligger en kandidat: Gunnar Legnegård, LC Vimmerby

Uppdragen som vdg som omfattar dels 1:e vice och dels 2:e vice distriktsguvernör.

Där är nomineringsläget följande:

LC Eksjö har nominerat lion Mats Danielsson till posten som 1:e vice dg

LC Sölvesborg har nominerat lion Per Nilsson till posten som 2:e vice dg

LC Hultsfred har nominerat lion Torgny Rönnestad till posten som 1:e vice dg i första hand och till 2:e vice dg i andra hand

De klubbar som vill stödja nomineringarna och resp. kandidater kan anmäla detta till valnämndens ordförande, lion Sigvard J.

Röda Fjädern

Vid vårt distriktsmöte kommer alltså Röda Fjädern-Generalen, Bertil Ravnell, att delta. Jag är mycket glad för att denna möjlighet uppstått. Ett alldeles utmärkt tillfälle att få uppmärksamhet kring denna aktivitet som är viktig även för Lions goda namn och rykte. Så är naturligtvis ändamålet för denna aktivitet något oerhört angeläget; att minska människornas beroende av olika ting, både sådant vid en första anblick kan te sig oskyldigt men som för den enskilde kan vara oerhört tungt att bära, till beroenden som är helt nedbrytande för olika livsfunktioner, som leder till ohälsa och t.o.m. till döden.

Distriktsmötet

Den sista planeringen för distriktsmötet är nu i gång och inom den allra närmaste tiden kommer inbjudan att gå ut. Detta efter dagsfärsk information från den öländska kommittén för distriktsmötet. Jag ser fram mot ett jättefint distriktsmöte med många deltagare från alla våra klubbar. Observera att inbjudan till DM går ut via mail/e-post.

LEO

Vid distriktsmötet kommer tillfälle att ges för LEO - medlemmar från Sölvesborg att informera

om sin verksamhet. Långt framskridna planer finns på att starta en LEO – klubb i Kalmar.

Ungdomskommitténs ordförande kommer att berätta om det på distriktsmötet.

Conventionlotteriet

Vid distriktrådets sammanträde den 14 mars kommer dragning i årets conventionlotteri att äga rum. Några i distriktet har tagit var på möjligheten att beställa andelar på allra sista tiden Ytterligare möjligheter till detta finns fram till dragningen. Vinsten är en dubbelvinst för deltagande i convention i Minneapolis värd 17.900 kronor.

En nyordning diskuteras av dessa conventionlotterier inför nästa verksamhetsår. 2010 är Sydney i Australien värd för det årets convention. Nyordningen består i att överge tanken med s.k. gruppresor då dessa tenderat att bli allt dyrare. Ett annat alternativ är att beställa enskilda resor

och då så tidigt att man erhåller de allra lägsta priserna. Men det innebär att lotteriet måste gå i gång mycket tidigare och dragning av vinnare ske redan tidigt på hösten.

Möjligheten att till den ursprungliga resan lägga till kompletterande resor/utflykter skulle också underlätta med ovanstående upplägg. Ytterligare information om dessa möjligheter kan vi förvänta oss.

GMT

Global Membership Team, GMT, är att projekt som nu drar igång på allvar. Någon har skämtsamt kallat detta för något av ”kejsarens nya kläder”. För vad det handlar om är det som vi jobbat med och varit en stor fråga för oss i många år: Hur kan vi få nya medlemmar till vår organisation och skapa nya klubbar. Ingen kan säga än att syftet är i allra högsta grad berättigat.

Nu är det som så att i varje zon i de olika distrikten skall utses två lions som sedan via särskild utbildning skall kunna inspirera och förse klubbarna med nya sätt att arbeta för att uppnå målet:

nya klubbar och nya medlemmar. De personer som nomineras för detta uppdrag skall vara marknadsinriktade och kunna stå för tankar om hur lionrörelsen kan utvecklas till en framtidsinriktad och modern organisation som kan attrahera människor i vårt samhälle och inte minst kvinnor och yngre personer.

Varje ZO har fått i uppdrag att försöka ta fram två sådana lionsmedlemmar som sedan kallas till en seminariedag under våren (april – maj) tillsammans med representanter från 101 S och 101 SV.

Lions Quest

Fick alldeles nyss del av utvärdering som gjorts av deltagare efter Lions Quest-kurs i Mönsterås.

Överlag mycket positiva omdömen. Nu är det bara att gå på. Utnyttja Lions Quest-säljarna som är en tillgång i sammanhanget. Lion Imre Bokor hjälper er att länka ihop er med dessa Lions Quest - säljare.

Medlemsregistrering/adresser

Vår IT-ansvarige Jan-Erik har ju lyckats få väldigt god pli på er när det rätta mailadresser. Det känns oerhört bra att vi därmed kan använda denna nya teknik i vår administration.

Risken är kanske att vi glömmer bort att den gamla traditionella posthanteringen fortfarande finns kvar. Jag har fått påpekande från Lionskontoret i Stocholm att tidningen The Lion ibland kommer tillbaka därför att adressaten inte kunnat påträffas. Alltså var lika noga med att se till att ni har rätt postadress som ni numera är med mail-adresserna.

Ovanstående gäller exempelvis undertecknad. Vill ni skicka ett brev till mig så är det numera under adress: Storgatan 33, 571 31 Nässjö.

Sedan kan jag också meddela jag ofta har problem med min mailadress ”citynetnassjo.se” så ni som vill vara säkra på att era mail kommer fram till mig så skriv följande:

lars-erik.gustafsson@nassjo.se

Avslutning

Det var allt för denna gång

Hälsningar

Lars-Erik

dg