Skip to Content

Nyhetsbrev nr 10, april

Hej alla Lions i distrikt 101 SM!

Återigen har en månad förflutit. Det är med andra ord dags för ett nytt nyhetsbrev från DG.

Egentligen är det rent otroligt vad fort tiden går. Plötsligt är det dags att börja summera det verksamhetsår som för inte så länge sedan befann sig i sin upptaktsfas. Okay, nu tar jag i lite.

Det är fortfarande tre månader kvar på detta verksamhetsår och det är nu vi skall skörda frukterna av allt arbete vi lagt ner under året. Det är nu de nya medlemmarna skall strömma till och det är nu vi drar igång med Röda Fjädern på riktigt och det är nu våraktiviteterna skall genomföras, påskris skall säljas, vårkonserter skall anordnas, valborgsmässofirande arrangeras och mycket annat därtill.

Vad har då hänt senaste månaden?

På distriktsnivå är det väl främst det att vi har haft distriktsrådsmöte i Växjö. Ett möte med god anslutning från rådets ledamöter.

De ärenden som var uppe hade till stor del inriktning på kommande distriktsmöte i Kastlösa.

Visserligen hade vi inga motioner eller andra framställningar från distriktets klubbar att ta ställning till men ändå en del andra ärenden såsom budget, valärenden, kommande distriktsråds sammansättning.

Budget för nästa år

Distriktets ekonomi har under de senaste åren inte varit i balans. Underskott har uppstått, underskott som kunnat täckas inom ramen för distriktets totala ekonomi. En höjning av distriktsavgiften har dock blivit alltmer ofrånkomlig. Årets avgift är 80 kr/medlem och föreslås höjd till 110:- kr. Vid distriktsrådets diskussion i denna fråga framkom att man vill skapa ett utrymme för att ekonomiskt kunna medverka vid arrangemang på zonmötena. Våra zonmöten har detta år levt upp på ett påtagligt sätt och detta vill distriktsrådet ska kunna fortsätta.

Övriga skäl för höjning är de som tidigare uppgetts; allmän kostnadsfördyring och införande av familjerabatt. I detta sammanhang skall återigen understrykas att avgiften i vårt distrikt är förhållandevis låg även efter en höjning. Förslag till budget kommer att biläggas protokollet från distriktrådsmötet.

Diabetesläger resp. astma- allergiläger

Kopplat i någon mån till budgetbehandlingen diskuterades framtiden för rubr. läger. Något astma- allergiläger blev det som bekant inte i år. Inte heller inför kommande verksamhetsår verkar det finnas förutsättningar för att anordna sådant läger. Detta innebär dock inte att denna typ av läger för alltid är bortförda från våra verksamhetsplaner. Distriktsrådet uttalar att man gärna vill att dessa läger för ungdomar drabbade av astma och/eller allergi skall återkomma även om det inte just nu finns förutsättningar härför.

Diabetesläger planeras dock för och åtgärder har nu vidtagits för att kommande läger skall få den ”lionsstämpel” som vi tycker är viktig. Barn- och ungdomskommitténs ordförande, lion Monica Jönsson, jobbar med detta. Till höstens distriktsmöte i Ronneby skall vi förhoppningsvis ha någon ansvarig läkare eller annan engagerad från landstingssidan att informera om diabeteslägren och hur vi från Lions återigen kan komma in på arenan vid anordnandet av dessa.

Val och kommande distriktsråd

Betr. val av dg, 1:e v.dg och 2:e v.dg finns inte mycket att orda om nu utan valproceduren i Kastlösa får ha sin gång. Situationen är ju den att till de båda uppdragen som 1:e och 2:e vice dg finns tre kandidater. Utfallet i detta val kan återverka på distriktsrådets sammansättning kommande år. Lion Gunnar Legnegård som pågående distriktsguvernör delgav oss sina planer på det nya distriksrådets sammansättning. Men som sagt en del hänger på hur valet till vdg utfaller.

Dragning i conventionlotteriet

Vid distriktsrådsmötet avverkades också dragning i conventionlotteriet. Detta utföll så att

LC Vetlanda blev vinnare av denna dubbelvinst som innebär resa för två till årets convention i sommar.

Vi gratulerar LC Vetlanda å det hjärtligaste och önskar de slutligt utvalda lycka till på sin resa.

Naturligtvis hoppas vi det skall bli ett minne för livet och en alldeles extraordinär lionshändelse att tillsammans med ca 20.000 andra lions från hela världen vara med i denna manifestation av vår rörelses existens.

Ny former för conventionlotteriet aviseras till nästa år. Då handlar det om en resa till Sydney i Australien. Vi avvaktar ytterligare information om detta.

GMT, Global Membership Team

Några gånger har jag återkommit till detta begreppet GMT eller det projektet som under året lanserats från Lions International och årets världspresident, Al Brandel. Projektet har sin grundläggande inriktning i att nya klubbar skall bildas för att uppnå extension d.v.s. LIONS bli företrädda på flera orter men naturligtvis ytterst öka antalet medlemmar totalt i lionrörelsen.

Vid vårt distriktsrådsmöte i Växjö delgav oss lion Mats Danielsson, tillika ordförande i FUU, sina tankar om hur vi med utnyttjande av den nya tekniken, med intressantare och mera informativa hemsidor o.s.v. skulle kunna nå ut bredare och till andra grupper i samhället än vad vi idag gör. Mats vill också slå hål på myten att detta med att surfa och överhuvudtaget använda IT-tekniken, med bloggar och allt annat är förbehållet den yngre generationen. Alla kategorier människor i alla åldersgrupper blir i allt större utsträckning användare av datatekniken och vad den kan erbjuda. Här måste lionrörelsen vara med. Detta är ju också något av grundtankarna i GMT; hur når vi ut bland nya grupper i vårt samhälle och skapa intresse bland dessa för vad lionismen står för och vad vill uträtta.

Lion Mats kommer att få en egen tid att vid distriktsmötet i Kastlösa få utveckla sina tankar.

Medlemsutveckling

När vi inledde detta verksamhetsår fanns det tankar och målsättningar om medlemsutvecklingen i vårt distrikt. I ett sammanhang lovade klubbarna att öka med 2 medlemmarna netto under året.

Det skulle bli totalt 80 i plus. Själv uttalade jag i min planering för året att vi borde öka med 20-talet nya medlemmar. Nu utvisar statistiken att vi så här långt ligger på nollstrecket. Totalt har 55 nya medlemmar kommit in i våra klubbar. Jag bifogar till detta nyhetsbrev en sammanställning över var dessa nya medlemmar återfinns, zonvis och klubbvis.

Till alla dessa nya lions riktar jag ett stort välkommen och gör det med förhoppningen om att ni skall trivas i era resp. klubbar och att ni känner att det arbete ni lägger ner känns meningsfullt och är i linje med de förväntningar och förhoppningar ni hade med medlemskapet.

Samtidigt som vi noterar att 55 nya medlemmar vunnit inträde i vår rörelse under året har precis lika många lämnat oss eftersom slutsumman är 0. I några fall är det naturligtvis som så att dessa har lämnat detta jordelivet. Men många har lämnat vår rörelse därför att man inte längre vill vara med. Och den ständigt återkommande frågan är då: VARFÖR?

Denna fråga har vi sökt få svar på i olika sammanhang, via enkäter/intervjuer och annat. Jag skall inte här dyka alltför djupt i denna fråga men kanske ändå kommentera den något:

- Se till att ni har attraktiva månadsmöten. Undvik slentrian i fråga om trista och ständigt återkommande föredragningslistor. Alltför mycket får inte vara för förutsägbart. Se över aktiviteterna. Ompröva och fundera på nya aktiviteter, både de vi samlar in medel på men

också de vi satsar våra pengar på. Det är ibland lite för lätt att bara pricka av det vi gjort

och det vi brukar göra. Ibland är vi för rädda för nya grepp och nya tag: ”Så har vi alltid

gjort” eller ”Så har vi aldrig gjort” är uttalanden som kan ta död på mycket nytänk.

- Ägna lite tid ibland åt kunskapsförmedling om vad lionrörelsen är, vad den står för och hur organisationen ser ut. Det finns en risk att vi blir alldeles för lokala och tappar kontakten med och insikten om att vi faktiskt ingår i en världsomspännande organisation med över 1,4 milj. medlemmar varav nära 14.000 finns i vårt eget land. De som är lite elaka säger ibland att vissa klubbar har blivit hembygdsföreningar. Detta är naturligtvis överdrivet men vi får passa oss så att vi inte hamnar i detta.

Distriktsmötet

Inbjudan till distriktsmötet i Kastlösa på Öland den 18 april har gått ut sedan några veckor tillbaka. Kallelse med dagordning likaså. Budgetförslaget följer med protokollet från senaste distriktsrådet. Återstår av formella handlingar verksamhetsberättelse för de tre första kvartalen som kommer att sändas ut inom kort.

Jag hoppas verkligen på god anslutning till distriktsmötet. Jag vet att de arrangerande klubbarna på Öland har jobbat stenhårt för att det skall bli en bra tillställning med ett fint program och därtill till rimliga priser.

Och jag säger det igen: Tag tillfället i akt att bekanta er lite mera med Öland när ni nu är där under den härliga vårmånad som april är.

Riksmötet

I maj är det så dags för årets riksmöte i Umeå. Även till detta har inbjudan utgått. Se till att någon eller några i er klubb får möjlighet att deltaga på riksmötet. Ett deltagande där under-stryker och beskriver det jag framhöll ovan, att vår klubb och det vi uträttar där, ingår i ett större sammanhang som vi också är en del av.

De flesta som kommer till riksmötet är delegater för sin klubb. För att vara förberedd för detta uppdrag skall man ha tagit del av det s.k. riksmötestrycket. Detta kommer i år enbart att distribueras digitalt på Lions hemsida. Så kommer att ske inom den närmaste tiden. Ta gärna ut din egen omgång av trycket och studera detta tillsammans med klubben.

Övrigt

Nu känns det som vi kommit in i jubiléernas förlovade tid. Förra helgen var jag tillsammans med min hustru på ett fantastiskt välarrangerat jubiléum i Karlskrona. LC Karlskrona-Jarramas fyllde 30 år. Fortsättning följer under våren. I något fall så tighta arrangemang att DG får ägna sig åt kloning för att kunna vara med på allt. Nåja, jag har goda medarbetare som kommer att hjälpa till att representera distriktet vid dessa högtidligheter.

Jag tar alltjämt gärna emot inviter om klubbesök. Denna vecka var jag inbjuden till mycket trevligt klubbmöte i LC Alvesta. Jag kände att detta lionsmöte innehöll allt vad jag anser att ett månadsmöte skall innehålla: trevligt program (med damer), god mat, trivsam samvaro och ett möte där man var frikostig med bidrag till lokala insatser.

Jag kände att de beslut som togs där var i linje med årets motto:

”Miracles through service” and to be ”Every days heroes”

Vi ses på Öland!!!

Hälsningar

Lars-Erik

dg

NYA MEDLEMMAR

Följande hälsar vi välkomna till LIONS International, till vårt distrikt 101 SM och till resp. klubbar i distriktet. Redovisningen avser tiden från verksamhetsårets början till den 22 mars i år

ZON 1

LC Karlshamn

Lena Frank

Barbro Nilsson

Karin Berg

Christina Rönnbäck

Sören Berg

Sven-Erik Arpåker

LC Karlskrona

Sofie Eriksson

Kjell-Erik Pettersson

Per Petersson

LCOlofström

Jan Bengtsson

Tony Svensson

LC Ronneby

Johnny Robertssson

Carina Robertsson

LC Ryd

Per-Anders Persson

Britta Herder

LC Sölvesborg

Irma Andersson, återinförd

Stig Jönsson

LC Tingsryd

Peter Berglund

Krister Johnsson

LC Karlskrona / Jarramas

Kerstin Johansson

Inge Johansson

Bertil Svedberg

Gert Carlsson

ZON 2

LC Rottne

Bengt Eklöf

ZON 3

LC Borgholm

Olaf Olsen, tranfer LC Sotenäs

Sieverth Andersson

LC Emmaboda

Mikael Berzelius

LC Kalmar

Jan-Erik Andersson

Eivorth Enarsson

Bill Foghagen

Peter Johansson

Stig Hjalmarsson

LC Mörbylånga

Sandra Brunsberg

Annika Ekholm

Lena Persson

LC Torsås

Lars-Åke Petersson

Agneta Olsson

Mikael Jansson

ZON 4

LC Högsby

Eva Augustsson

Joakim Månsson

LC Målilla-Mörlunda

Anders Wällstedt

Margareta Sundlin

Anita Karlsson

ZON 5

LC Aneby

Fredrik Persson

LC Eksjö

Erik Johansson

Tord du Rietz

Jim du Rietz

LC Nässjö

Mauritz Svensson

Johnny Norén

ZON 6

LC Hultsfred

Elisabeth Widén

Svenne Rudén

Gunilla Jönsson

Monica Wetterberg Gustafson

Olle Ahlström

LC Västervik

Anders Sangrud

LC Vimmerby

Lars Nilsson

LC Vimmerby / Linnea

Britt Marie Thorström