Skip to Content

Nyhetsbrev nr 12, juni

Hej alla lions i distrikts 101 SM!

Cirkeln är sluten! Det är dags att skriva mitt 12:e och sista nyhetsbrev till er. Omständigheterna är sådana att det återigen är norra Öland som utgör omgivning och inspiration för detta lilla opus.

Försommaren har nu slagit ut i full blom bokstavligt talat. Gräset växer så det knakar och man kan knappt hålla det stången, därtill med en gräsklippare som har en benägenhet att vilja krångla och detta just vid den här årstiden! Fåglarnas sång har avtagit och deras kraft går nu mest åt att leverera mat till ungarna som ropar härefter från sina krypin under tegelpannor och andra ställen.

Egentligen är det mest näktergalen som alltjämt söker störa morgonsömnen. Men faktum är att jag läste i en fågelbok häromdagen att stararnas ungar börjar sin flyttning söderut redan under juni månad. Kan det verkligen vara sant? Är vi verkligen så nära att vända ett nytt blad i den s.k. årscykeln?

Vad har hänt under den senaste månaden?

Maj har som vanligt varit en mycket hektisk månad. Riksmöte och guvernörsrådsmöte har avhållits, båda i Umeå.

Anslutningen till riksmötet i Umeå var väl inte i nivå med vad det brukar vara vid dessa tillställningar, men ca 600 lions med partners hade ändå infunnit sig till björkarnas stad.

Ett epitet som staden verkligen levde upp till med alla sina helt nyutslagna björkar.

Riksmötet var väldigt väl arrangerat. Umeå har uppenbarligen goda förutsättningar för arrangemang av detta slag med en påtaglig närhet till allt. Mottot för årets riksmöte var ”Fred och framsteg”. Detta innebar bl.a. att vi vid invigningsceremonin fick en ingående lektion i hur det gick till när Sverige förlorade sitt sista krig och vi därmed förlorade Finland. Året var 1809, d.v.s för 200 år sedan och kriget fördes framförallt i trakterna av Umeå.

Riksmötet

Jag skall inte trötta er med alltför mycket refererande av riksmötesförhandlingar. Protokoll härifrån kommer inom kort.

Dock kan vi notera att Jan Lofjärd, LC Varberg, blir ny GRO till nästa år och till vGRO valdes Sven-Arne Wennerberg, LC Huddinge.

Inlämnade motioner rönte tämligen stor framgång även om en del drabbades av det öde som brukar vara vanligt, d.v.s. blev avslagna.

Men riksmötet beslutade i alla fall att

- utreda förutsättningarna för att Sveriges bästa lionsklubb skall kunna utses

- Lions skall agera för en global insats för fred i världen

- riksmötets arbetsformer skall utredas så att högre deltagaraktivitet uppstår vid mötena

Betr. motionen om att inga förstaklass-resor skall få företas av internationella presidenter eller andra dignitärer i rörelsen, hade denna föregåtts av beslut i internationella styrelsen, där denna förmån tagits bort.

Vårt eget distrikts motion (LC Sävsjö) beslutade riksmötet att avslå, då man hävdade att efter det beslut man tog i Uppsala i detta ärende, var behovet av ytterligare regelförändringar betr. den s.k. pengapåsen överflödiga. En annan motion om att alla guvernörsrådsmöten skulle förläggas till Stockholm avslogs likaså.

Betr. förslag från de olika kommittéerna kan följande noteras:

- att det är en målsättning att anordna Röda Fjädern vart tredje år

- att Lions är fortsatt intresserat av att arbeta vidare med Världens barn

Ovanstående förslag till beslut kommer ursprungligen från den klubbenkät som genomfördes förra hösten där majoriteten av klubbarna uttalade sig i denna riktning.

Det mest påtagliga resultatet från denna enkät är dock att nu kommer att ske en verklig satsning på utbildning. Utbildning som skall göras likvärdig inom alla distrikt utifrån framtaget baspaket.

Utbildningsråd tillskapas. Nyvald FUU-kommitté har att arbeta med dessa frågor.

Denna kommitté kommer också att genom en IT-arbetsgrupp att närmast lämna förslag på kvalitetsförbättringar av funktioner i det svenska medlemsregistret.

Förslaget om tvååriga mandatperioder inom Lions har nu ersatts av en samnordisk framställning till internationella styrelsen om att omval skall kunna ske av exempelvis distriktsguvernör.

Hjälpkommittén har i sin skrivelse understrukit behovet av och möjligheterna till att enskilda lions anmäler sig som volontärer, att delta i hjälparbete vid katastrofer av olika slag. Myndig-heten för säkerhet och beredskap, MSB, tar emot anmälningar och genomför utbildningar.

Guvernörsrådet

Flera ärenden var föremål för behandling både vid riksmötet och guvernörsrådet varför dessa går in i varandra i min redovisning.

Röda Fjädern-kampanjen pågår som alla känner till. Vid mötena i Umeå uttrycktes viss oro kring hur vi skall uppnå målet om 30 miljoner till forskningen kring beroendeframkallanden. Ytterligare information måste ut till allmänheten kring vad aktiviteten syftar till och vilket ändamål den har.

Där har vi i distrikt och klubbar ett ansvar att medverka härtill. Förhoppningar ställs till samarbetet med korpen och den gemensamma aktivitetsdag som skall genomföras den 6 juni över hela landet.

Insamlade medel och redovisning häröver skall per omgående överföras till distriktskassören och till distriktsansvarig för vidare befordran och information till centrala aktivitetskommittèn.

RF-generalen Bertil Ravnell kunde vid riksmötet meddela att enbart en miljon kronor var redovisat så här långt.

Världens Barn kommer av allt att döma fortsätta även efter den nu genomförda treårsperioden.

Radiohjälpen och organisationen Världens Barn skall dock godkänna denna fortsättning och det profilprojekt vi för fram. Profilprojekt förslås åter bli insatser i Tanzania och provinsen Morogoro. Inriktning är på mödravård men också kring insatser för att lösa frågan om rening av vatten. En s.k. vitbok finns nu framtagen över hur Världens Barn-frågan hanterats så här långt.

Vid riksmötet delades också ut priser till de klubbar som samlat in mest pengar till Världens Barn under 2008. Bästa klubb var LC Gnosjö med LC Nässjö på andra plats.

I sammanhanget kan meddelas att ingen klubb tilldelades Lejonkronan utan att något motiv härför meddelades. Den minnesgode kanske kommer ihåg att vårt distrikt lämnade in en ansökan där vi föreslog att LC Nässjö skulle tilldelas årets Lejonkrona utifrån återkommande stora insatser för Världens Barn. Men som sagt ev. utdelning förbigicks med tystnad.

Restaurangskolan i Rumänien är nu färdig för invigning. Denna invigning kommer att äga rum i oktober 2009. Projektledaren Christer Fäldt meddelar att kostnaden blivit högre än beräknat beroende bland annat på myndighetskrav men också därför att ett vindsplan tas i anspråk som verksamhetslokaler varigenom man på ett sätt kan säga att byggnaden byggts på med en våning.

Återstår att lösa frågan med köksutrustning och finansiering härav. Gammal utrustning finns att flytta hit men helst vill man naturligtvis ha ny utrustning.

Guvernörsrådet understryker återigen att projekt Restaurangskola i Rumänien är avslutat som multipelprojekt tillika NSR-projekt och inga ytterligare medel anvisas till detta. Detta förhindrar

inte att enskilda klubbar beviljar medel utifrån de brev Christer Fäldt skickar ut och uppenbar-ligen kommer att fortsätta med att skicka ut.

Ledarskapsinstitut för seniorledare i Europa

En möjlighet har nu öppnats för utbildning av blivande ledare i lionrörelsen. I Tammerfors i Finland genomförs under tiden 13 sept – 16 sept ett s.k. ledarskapsintitut för seniorledare i Europa. Det är ett mycket specifikt tillfälle allrahelst som utbildningen genomförs på svenska.

Utbildningen är kostnadsfri så när som att resan till Tammerfors bekostas av deltagaren eller den som skickar vederbörande dit. Deltagare skall vara lionmedlem som varit president och kanske också ZO men ej DG eller vDG.

Jag skulle uppskatta mycket om vi kunde få fram någon eller några deltagare från vårt distrikt.

Ca 20-talet platser finns för Sverige eller 2 – 3 per distrikt.

Anmälningstiden går ut den 17 juli. Jag har för avsikt att ta upp detta vid vårt distriktrådsmöte i Lenhovda. Men tänk till innan dess!

Lions forskningsfond

Den femte maj skedde den högtidliga utdelningen av årets stipendier från Lions Forskningsfond.

Utdelningen ägde rum på Universitetssjukhuset i Linköping. I samband härmed gjorde lion PDG Åke Hultkvist, en förnämlig presentation av lionrörelsen, vilket inhämtats från säker källa.

Convention-resan

Alltmedan dg-elect Gunnar med partner Ania förbereder sig för resan till Minneapolis och då tillsammans med resevinnarna från LC Vetlanda för årets convention, pågår planer om nya former för lotteri av 2010 års resa till Australien. För att få resan billigare måste lotteriet genomföras tidigare så att vinnare finns utsedda redan i oktober. Mer härom senare.

Årets resenärer önskas så klart lycka till på resan

Medlemsfrågor

Medlemsstatistiken visar positiva siffror för vårt distrikt. När jag läser av våra siffror idag säger dessa + 7 sedan verksamhetsårets början. Därmed ligger vi tvåa i Sverige, strax efter 101 S. Nu när jag förhoppningen att när verksamhetsåret definitivt är slut så har vårt medlemstal ökat ytterligare och kanske vi når upp till den ökning av 20 medlemmar som vi talade om när året började och därmed kanske bli bäst i Sverige. Tyvärr grumlas denna glädje av de negativa tal som redovisas från storstadsområdena framförallt från distrikt 101 V.

Klubbesök

Naturligtvis är klubbesöken något av de trevligare inslagen man har som distriktsguvernör.

Jag har hörsammat i princip alla de inbjudningar jag fått, så när som någon enstaka som av praktiska skäl inte gick att genomföra.

Så klart blir man glad när man besöker klubben i den lilla orten Mariannelund. En klubb som under våren firat sin 50-åriga tillvaro och som nu jobbar vidare mot nya mål i en anda av god gemenskap och trivsel och med insatser som gör klubben uppmärksammad lokalt på många olika sätt. Så säg inte att det inte går att bedriva lionsverksamhet på små orter.

Raden av jubiléer fortsätter, nu närmast i Torsås på själva nationaldagen. Så läser vi i handlingarna att LC Rottne firat sin 30-årsdag, detta på ett ståndsmässigt sätt på Borgholms slott.

Vi gratulerar i efterskott!

Distriktsråd

Lördagen den 13 juni avhålls verksamhetsårets sista distriktrådsmöte/distriktskonferens.

Detta blir då en tack- och avskedsföreställning för året som gått, samtidigt som det fungerar som en start för kommande år. Såväl nuvarande som kommande medlemmar i nya distriktsrådet är kallade. Därtill är som vanligt alla andra lionsmedlemmar välkomna till detta möte. Dock krävs anmälan till mig senast den 9 juni för att därmed kunna fixa praktiska detaljer som mat och annat.

Några lämnar distriktsrådet i och med detta möte. Det gäller bl.a. flera av zonordförandena men också några ytterligare. Till alla dessa riktar jag nu ett stort tack för det arbete ni lagt ner för Lions.

Det må väl ändå vara mig tillåtet att framförallt allt vända mig till två ledamöter i distriktrådet, som jag dessutom tror mig veta inte kommer att vara med i Lenhovda.

Det gäller Göte Larsson, LC Virserum, som nu efter ett stort antal år på olika poster i vårt distrikt, bl.a. DG, lämnar distriktsrådet. Som alla vet har lion Göte de senaste åren varit medlemsordförande, MO, och därmed varit min uppslagsbok när det gäller dessa frågor.

TACK GÖTE!

Torgny Rönnestad, LC Hultsfred, är den andre som efter sex år i rådet, också med olika uppdrag, meddelat att han nu lämnar detsamma. För mig har Torgny varit till stor hjälp när det gäller det gedigna arbete han lagt ner för Världens Barn och nu senast även Röda Fjädern.

TACK TORGNY!

Till sist

Till slut är det så dags att tacka för mig när det gäller detta sättet att kommunicera. Ett stort tack för de uppskattande ord jag fått del av när det gäller mina nyhetsbrev. Så klart jag blir glad när jag märker att ni framförallt läst dem och ”orkat igenom” desamma utan någon särskild lay-out eller en massa bilder. Min ambition har enbart varit att förmedla det som jag tyckt varit angeläget att spegla från min horisont.

Tack också för detta år. Tack för alla uppskattande ord jag fått på vägen. Ord som jag inte alltid tycker jag varit förtjänt av. Uppdraget som distriktsguvernör kräver mycket tid. Inte alltid har jag haft den tid som varit nödvändig. Hoppas ni haft överseende härmed.

Det är då till desto mera glädje jag kan konstatera att klubbarna oförtrutet arbetat vidare. Och jag vill påstå att klubbarna varit framgångsrika i många avseenden. Trivseln och glädjen vid klubbmöten och andra aktiviteter tycker jag inte går att ta miste på när man läser protokoll eller deltar i klubbmöten.

Anslutningen har varit god på zonmöten, distriktsråd och distriktsmöten.

Mina kollegor i distriksrådet har stöttat mig, alltifrån IPDG Sören till VDG Gunnar och alla övriga. Inte minst VDG och numera DG-elect Gunnar har varit mig till ovärderlig hjälp, naturligtvis som distrikssekreterare, men därutöver på många andra sätt.

Det är en glädje att få lämna över till Gunnar och hans nya distriktsråd och önska denna nya styrka lycka till. Ni kommer att få ett härligt år.

Och glöm inte bort att även nästa år och allt framgent skall vi vara every days heroes och genomföra miracles through service.

LYCKA TILL

Lars-Erik

dg