Skip to Content

STADGAR OCH ARBETSORDNING

STADGAR OCH ARBETSORDNING

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar drivs i samverkan mellan a ena sidan de tre Lionsdistrikten 101-A 101-SM och 101-Sv och å andra sidan Linköpings universitet/Hälsouniversitetet. Fonden har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja medicinsk forskning vid Hälsouniversitetet inom folksjukdomarnas områden. Forskningsanslagen finansieras genom gåvor/bidrag från de tre distriktens klubbar och från allmänheten samt genom avkastning på fondens kapital. Stadgarna och arbetsordningen utgör grunden for fondens verksamhet och hur denna skall bedrivas.

STADGAR

§1

Fonden har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja icke disputerade forskares medicinska forskning samt forskning på postdoctornivå vid Linköpings universitet/Hälsouniversitetet inom folksjukdomarnas områden.

Fondens fullständiga namn ar Lions fond för forskning mot folksjukdomar vid Hälsouniversitetet i Linköping. Arbetsnamnet är Lions forskningsfond mot folksjukdomar. Fonden har sitt säte i Linköping.

§2

Fondens styrelse handhar fondens förvaltning. Styrelsen består av dekanus vid Linköpings universitets medicinska fakultet/Hälsouniversitetet, självskriven ledamot och ordförande i styrelsen. Dessutom ingår

-    tre ledamöter från Hälsouniversitetet

-    två ledamöter från Lions distrikt 101-A jämte en suppleant, två ledamöter från Lions distrikt 101-SM jämte en suppleant, två ledamöter från Lions distrikt 101-SV jämte en suppleant.

Styrelsen har möjlighet att till sig adjungera annan Lionmedlem som stöd i viss speciell fråga. Adjungeringen skall gälla endast denna fråga.

 

De sex ledamöterna från Lionsdistrikten väljs av respektive distriktsmöte och har en mandattid av två år. Ledamot kan omväljas. Suppleanterna väljs på motsvarande sätt med en mandattid på ett år. Bland Lion ledamöterna utses en vice ordf. för den mandatperiod vederbörande är vald Vice ordf. kan omväljas för ytterligare en mandatperiod.

Här utöver skall styrelsen bestå av en sekreterare och en kassaförvaltare, vilka utses av styrelsen. Båda skall vara medlemmar i något av de tre Lionsdistrikten och ingå i fondens Arbetsutskott.

Mandatperioden skall vara fyra år med möjlighet  till omval för en mandatperiod. Syftet med den längre mandatperioden är att stärka kontinuiteten inom styrelsen. Styrelsen är beslutsför, när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelsemedlemmar. Såsom styrelsens beslut gäller mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Fondens firma tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av

Arbetsutskottet två ledamöter i förening. Firmatecknarna utfärdar behövliga fullmakter. Styrelsen upprättar styrelseberättelse. Räkenskapsåret löper under tiden 1/7 - 30/6. Fondens medel administreras genom Arbetsutskottet som skall bestå av ordföranden, vice. ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren.

 

§3

 

Granskningen av fondens förvaltning verkställs av en revisor med en revisorsuppleant för denne. Båda som skall vara auktoriserade eller godkända  revisorer, utses av styrelsen. Revisionsberättelsen skall senast inom tre månader efter räkenskapsårets slut överlämnas till fondens Arbetsutskott.

§4

 

Senast inom fyra  månader efter utgången av räkenskapsåret skall styrelsen till de tre Lionsdistrikten och Hälsouniversitetet överlämna styrelseberättelsen med tillhörande balans och resultaträkningar samt revisionsberättelsen. Styrelseberättelsen som upprättas av Arbetsutskottet skall dessförinnan ha behandlats på styrelsesammanträdet under hösten. Revisorn skall närvara vid detta sammanträde.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs på distriktsmöte inom respektive distrikt samt av Hälsouniversitetets fakultetsstyrelse.

§5

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut enligt §2 i stadgarna. För giltighet av beslut om ändring av stadgarna beträffande fondens ändamål erfordras dock, att lions distrikt 101-A, 101-SM och 10 1-SV samt att Hälsouniversitetets fakultetsstyrelse godkänner detsamma.§6

Upplöses Lions Forskningsfond mot folksjukdomar skall dess behållna tillgångar, användas för något ändamål, i möjligaste mån likartat det i §1 angivna, enligt vid sammanträde med styrelsen fattat beslut, varom samtliga ledamöter enat sig.

För giltigheten av ett sådant fattat beslut erfordras att Lions distrikt 101 – A, 101 -SM och 101 - SV samt Hälsouniversitets fakultetsstyrelse godkänner detsamma.

 

 

Stadgarna och Arbetsordningen, som fastställdes vid Forskningsfondens styrelsesammanträde 1982-03-31, har därefter reviderats 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 1997, 1999, 2001 och 2005, 2013