Skip to Content

Nyhetsbrev 8 februari 2106

Lions Club 101 SM

Nr 8

Hej Lionsvänner

God fortsättning på 2016 kan man väl fortfarande säga. Början av februari har jag och Sophia haft en behövlig en så kallad ”egentid” för att samla likt krafter. Där av kommer detta nyhetsbrev ut lite sent.

, Våren är snart här och Lionsarbetet sprudlar i klubbarna. Mycket är på gång. Lions MD beslöt i höstas att starta en ny insamling redan i december ”De glömda Barnen” Insamlingen gjordes parallellt i alla de Nordiska Lionsländerna. Vad vi kan se nu har det blivit en stor framgång för Lions Sverige. Klubbarna har i december samlat in ca 4.000 000. kronor.

Nya Medlemmar

Att få in nya medlemmar och mer kvinnor i Lions är viktigt, men lika viktigt är att arbeta med bef. klubbar och medlemmar för att behålla dem. 

Man kan ansöka om medel från LCI för att utveckla sitt distrikt och hittills har tre distrikt i Sverige gjort detta.

Vid senaste DR uppdrogs åt GMT Charlotte Samuelsson och VDG Anders Hult att göra en sådan ansökan om 25 000 kr.

En GMT-grupp kommer att skapas i distriktet, för att ventilera frågor om GMT utveckling i distriktet.

Kongresslotteriet

När sista inbetalningarna till lotteriet inkommit 6/1 2016 hade totalt 178 andelar à 100 kr sålts. Till årets lotteri överförs även 3 000 kr från fjolårets lotteri.

Vid dragningen vann lott nr 28 som gick till LC Nässjö där 41 andelar sålts. Detta innebär att en lycklig Lion i denna klubb får åka till Japan på Convention till sommaren.

Stim Avtal för 2015-2017 är nu slutförhandlat och förenklat så att det gäller för arrangemang på till 1000 personer. Det som gjort det lite rörigt är att klubbar redan betalat in en summa för 2015 vilken MD skickat vidare till Stim. Den summan kommer dras av vid den första faktureringen.

Nedan kan hela avtalet se.

 STIM LICENSAVTAL

Mellan Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, Stim upa (702002-3524), nedan kallad Stim, och Lions International Multipeldistrikt 101 Sverige (802004-3728), nedan kallad Förbundet, har följande avtal träffats:

1 Allmänna villkor

Stim lämnar på nedan angivna villkor till Förbundet samt till Förbundet anslutna medlemsföreningar tillstånd att i obegränsad omfattning framföra alla de musikaliska verk med tillhörande texter till vilka Stim ensamt innehar eller under den tid detta avtal gäller kan komma att inneha ensamrätten till framförande. Särskilt tillstånd för ändring av eller åsättande av ny text till befintligt vokalverk inhämtas från rättighetsägande musikförlag. Detsamma gäller åsättande av text till befintligt instrumentalverk.

Förbundet samt till Förbundet anslutna medlemsföreningar äger framföra ifrågavarande verk i samband med tillställningar där man själv är huvudanordnare. För tillställningar med annan huvudanordnare har huvudanordnaren skyldighet att själv inhämta Stims tillstånd.

Förbundet och de till Förbundet anslutna medlemsföreningarna följer Stims allmänna villkor samt de särskilda villkor som vid var tid gäller för de enskilda musikanvändningsområdena.

Avtalet omfattar inte rätten till musikframföranden i samband med egna radio/ TV-utsändningar eller vidaresändningar av radio och TV-program, ej heller för offentliga framföranden av datafiler innehållande skyddad musik i Internet eller ett intranet.

2 Omfattning, Avgift & Betalning

a) För inspelad bakgrundsmusik och livemusik på marknader, diskotek, musik i cafeverksamhet, vid modevisningar, under motionspass samt all musikanvändning på årsmöten (bakgrund och livemusik) och för dansbansbandskvällar eller musikevenemang (upp till 1000 besökare) erlägger förbundet årsvis i förskott ett fast belopp om 252 370 kr till Stim gällande 2015. För år 2015 har enligt nuvarande avtal 70 000 kr redan betalats. Kvar att betala är då 182 370 kr och denna avgift ska betalas senast 30 dagar efter detta avtals undertecknande. Efter 2015 sker prisjustering årligen i enlighet med KPI (basmånad juli).

b) Musikuppträdanden med mer än 1000 lyssnare ska redovisas av respektive medlemsförening till Stim. Föreningen redovisar då för samtliga lyssnare och inte bara det antal som överstiger 1000 lyssnare. Fakturan skickas till och betalas av förbundet centralt och evenemanget prissätts enligt Stims normala liveprislista.

c) Stim kommer i samråd med förbundet välja ut de klubbar som kan tänkas ha evenemang med mer än 1000 lyssnare. Dessa klubbar kommer årligen få en anmodan att redovisa sina evenemang till Stim. Deras redovisningar kommer inte ligga till grund för någon fakturering utöver evenemang med mer än 1000 lyssnare, då det skickas en faktura till förbundet.

Avgift avseende 2016 ska betalas senast 2016-05-30.

Avgift avseende 2017 ska betalas senast 2016-12-31.

Kommande avgifter ska betalas senast den 31 december året innan det år avgiften avser.

Moms tillkommer efter vid var tid gällande momssats. Vid försenad betalning äger Stim rätt att debitera dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto.

3 Adressinformation

Förbundet ska i samband med tecknande av detta avtal informera Stim om vilka föreningar som omfattas av avtalet. Förteckningen ska även innehålla namn och adress till dessa föreningar.

4 Avtalsperiod

Detta avtal gäller fr. o m 1/1 2015 t o m 31/12 2017. Efter 31 december 2017 förlängs detta avtal med ett år i taget om inte uppsägning inkommit från någondera sidan. Uppsägningstiden är tre månader före avtalsperiodens utgång och ska inkomma skriftligt.

5 Överlåtelse

Förbundet äger inte rätt att utan Stims medgivande överlåta detta avtal på annan.

-------------------------------------

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilket parterna tagit var sitt. Stockholm den ___________________

Stockholm den ____________________

STIM upa

Lions International Multipeldistrikt 101 Sverige

702002-3524

802004-3728

________________________________

________________________________

Underskrift

Underskrift

________________________________

________________________________

Nicklas Sigurdsson

Annica Nordell

Stockholm den ____________________

Lions International Multipeldistrikt 101 Sverige

802004-3728

________________________________

Underskrift

________________________________

Mattias Öberg

12 åriga Alva ritade teckningen som vann i Sveriges Lions fredsaffischtävling

Varje år sitter omkring 600 000 11 till 13-åringar runt om i världen och ritar på temat fred. De deltar i Lions internationella fredsaffischtävling.

Från Sverige var det Alva Karlsson, 12 år, från Allerum i Skåne som vann och nu är Sveriges Lions bidrag i den internationella tävlingen.

”Om man håller varandra i handen, hjälper vi varandra att sprida fred.” Så motiverar Alva Karlsson sin teckning som hon ritat och som deltar i Lions internationella fredsaffischtävling för Sverige.

Lions fredsaffischtävling är nästan som schlagerfestivalen. Först deltar en massa elever - i Sverige från 35 orter - och ritar teckningar på temat fred. Dessa sänds in till en lokal klubb (en av Lions lokalföreningar) som väljer ut en teckning. Sedan blir det fler gallringar och till slut blir det en som vinner i Sverige och därmed blir Sveriges Lions bidrag i den internationella fredsaffischtävlingen. Alvas teckning sändes in av Lions Club Sofiero.

Alva var inte ensam från sin skola att rita fredsaffischer. Det gjorde flera barn. För skolans och Alvas insatser belönas hennes klass med 2 000 kronor från Lions till klassens kassa – den så kallade klasskassan som brukar användas till utflykter eller annan guldkant i skolan för eleverna.

Varför gör Lions det här då? Jo, för att få ungdomar och barn att fundera i banor om fred genom att vara kreativa och teckna. Och varför då? Jo, för att en av Lions uppgifter är att: ”Göra det möjligt för frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.” Något som idag med tanke på läget i världen känns väldigt angeläget. För att använda en klyscha: Det börjar med barnen. ..................................................................................................................................................................

Fakta om Lions: Lions är en av världens största hjälporganisationer. Lions Clubs International, Sverige, är med sina 12 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett etnisk tillhörighet och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats; lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet. Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet. PG: 90 1948-0, Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

 

 

LCIF

Alexandra Castelo Branco: Informerade DR om mål och inriktning 2016. Som tidigare är det 

att bevara syn, stödja ungdomar, tillhandahålla katastrofhjälp samt tillgodose humanitära behov 

t ex genom att bekämpa mässlingen. Inom överskådlig tid måste vi även hjälpa de syriska (och andra) flyktingarna i Syrien och i Europa. Alexandra kommer gärna ut i klubbarna och informerar om hur man kan hjälpa.

Av Sveriges tio distrikt kommer vi på andra plats när det gäller insamlade medel till LCIF, bara slagna av distrikt S.

Inbetalningar från klubbarna till LCIF skall gå via distriktskassören och märkas vad donationen till LCIF avser samt att det framgår vilken klubb som donerar.

 

Vår LCIF ordförande Joe Preston kommer till Sverige och Stockholm 13, 14 och 15 mars och reser därefter vidare till Norge. Planerna är att han bland annat kommer att besöka MSB i Kristinehamn för att se hur våra Lionstält handhas och distribueras. Sverige och Norge är de enda Skandinaviska länder han besöker, kanske för att vi är duktiga och har startat upp med ett givande samarbete. Är det någon eller några som är intresserade att träffa Joe Preston så är ni välkomna på måndag-kvällen 14 mars i Stockholm, vid en enklare middag. Kostnaden för resa eventuellt boende och mat står ni själva för.

 

Världens Barn

Efter Lions Sveriges beslut att inte delta i VB-insamlingen 2016-2018 har vi blivit tillskrivna av VB-organisationen med önskemål att ändra vårt beslut och vara med i referensgruppen de aktuella åren, med samma villkor som idag. För närvarande pågår förhandlingar med Radiohjälpen och vi får avvakta vad dessa ger innan beslut kan tas om att åter ingå i VB-familjen. Beslut kommer att tas på GR 5 26-28/2

2015 blev vårt distrikt det bästa i landet med 792 000 kr till VB.

Lions Quests

      

Fryshuset Basket håller värdegrundsutbildning för sina ledare tillsammans med Lions och Lions Quest.

20 basketledare i ålder 16-26 år från Fryshuset Basket kommer den 4 januari 2016 att gå en utbildning i Lions Quests ”Tillsammans”. Detta för att utbilda sig i värdegrundsfrågor för att kunna arbeta med barnen i basketlagen om dessa frågor. -Vi gör detta för att stärka våra basketledare i sitt ledarskap, säger Kristina Öman, verksamhets-utvecklare på Fryshuset Basket. Lions Quest-utbildningen ”Tillsammans” handlar om samspel i grupp, hur man är med varandra även om man är olika och hur man är när man är en schyst kompis.

Inför Lions 100års jubileum vill jag slå ett slag för Lions Jubileumsinsamling 21 maj 2016.

”För Barn och Ungdomar i Sverige”

Det finns många barn och ungdomar i Sverige utan ekonomiska möjligheter att få uppleva gemenskap med andra barn, ungdomar och vuxna i lämplig miljö.

Det finns också många barn och ungdomar som blir kvar i sitt bostadsområde när många åker iväg. 

Därför vill Lions ge dessa barn en möjlighet till ny miljö som ger livskvalitet genom att:

1. Åka på sommarkollo

2. Intressanta fritidsaktiviteter

3. Delta vid olika utflykter och annat

Lions vill genom denna insamling medverka till att så många barn och ungdomar som möjligt får ett nytt berikande liv 

 

 Melvin Jones Fellowship

MJF tillhandahålls av LCIF, det vill säga Lions internationella stiftelse i USA. Detaljerad information och ansökan om MJF finner du MDs hemsida.

Enklast och snabbast är att fylla i ansökan på dator och skicka den direkt till LCIF via e-post. MD-kontoret tillhandahåller inte MJF-utmärkelsen. Frågor om MJF skickar du via e-post direkt till LCIF. Skriv gärna på svenska.

För varje 1000 US Dollar som klubben betalt in berättigar till en Melvin Jones utmärkelse.

Vill du se status för din klubb: Klcka här

 

 

  DM 15-16 April

Börja redan nu att planera för Distriktsmötet i Hultsfred

Nästa DR är den 15/4 i Hultsfred

 

 

.

 

Vill ni se vad dessa möjligheter är för eran Klubb. Klicka på bilden.

Eller gå in på http://rm2016.lions.se/

.....

 

 

 
 
Lions Lyfter

Du glömmer väl inte att boka uppföljning på ditt Lions Lyfter

”Var vänlig. Var öppen. Var nyfiken. Var stark. Var generös. Var uppriktig. Var lojal. Var ärlig. Var en Lion.”

 

Jag vill återigen poängtera att vi behöver alla arbeta TILLSAMMANS för att skapa vårt Lionsår 2015-2016

Varma Lionshälsningar

från

Lions 101 SM

DG 2015-2016

Jan Almqvist